Tony Wang connesso a 2 km volo @ Renshou Jingxian
Tony Wang connesso a 8 km volo @ Renshou Jingxian
Tony Wang connesso a 1 km volo @ Renshou Jingxian
Tony Wang connesso a 3 km volo @ Renshou Jingxian